Maliyyə və İdarəetmə uçotu

 

-  Xərc Mərkəzlərin yaradılması

-  Xərc maddələrin kodlaşdırılması

-  Xərclərin proseslər üzərində hesablanması (eyni tipli seriya istehsalatında tətbiq edilir)

-  Xərclərin müxtəlif proyektlər üzərində hesablanması

-  Xərclərin ilkin materialların emalı üzrə hesablanması

-  Xərclərin normalar üzərində hesablanması

-  Xərclərin yalnız Birbaşa xərclər üzrə hesablanması (Direct Costing)

 - Müxtəlif valyutalarda uçotun aparılması

-  Smetaların və büdcələrin tətbiqi

-  Beynalxalq Mühasibat Standartlara uyğun (İFRS) hesabatların hazırlanması

-  Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlari 

-  Asılı təsərrüfat cəmiyyətlərinə investisiyalarin uçotu

-  Vergi və məcburi ödəmələrin düzgün hesablanması və ödənilməsi

-  Zərərsizlik Səviyyəsinin müəyyən edilməsi