Mühasibat uçotu

-  İlkin sənədlərin düzgün hazırlanması və müvafiq proqramlara işlənməsi;

-  Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun və Mühasibat Uçotunun Beynəlxaq Standartlarının tələblərinə cavab verən (Baş Ofis) Hesab planlarıının paralel tətbiqi

-  Xəzinə və Bank sənədlərinin işlənməsi;

-  Avans hesabatlarının tətbiqi və təxtəlhesab şəxslərlə hesabatların üzləşməsi;

-  Əsas vəsaitlərin, torpaq, tikili və qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyasını aparilması və İnventarlaşmanın təşkili və keçirilməsi;

-  Anbar uçotun təşkili və anbar qalıqların uçot siyasətinə uyğun qəbulu və silinməsi (LİFO, FİFO);

-  Debitor və kreditor borclarının çıxarılması və üzləşməsi;

-  Əmək haqları üzrə hesablamaların aparılması;

-  Vergilər Nazirliyin tələb etdiyi hesabatların hazırlanması;

-  DSMF tərəfindən tələb olunan hesabatların hazırlanması;

-  Dövlət Statistika Komitəsi üçün hesabatların hazırlanması;

-  Şirkətin cari və illik Balans və Gəlir və Zərərlər hesabatların hazırlanması;

-  Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin uçotu;

-  Müəssisənin Uçot siyasətinin hazırlamansında dəstək göstərilməsi;

-  İqtisadiyyatın sahələri: Ticarət, Xidmət, İstehsalat, Parakəndə satış, Sığorta, Kənd Təssərüfatı və Tikinti;

-  İdxal-İxrac əməliyyatların və gömrük xərclərin və vergilərin uçotu;

-  Digər təşkilatlara investisiyalardan, sıhmlərdən və paylardan əldə edilən gəlirlərin uçotu;